Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь албан үүргээ биелүүлэхийг түр түдгэлзүүлэх албадлагын арга хэмжээний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Эрүүгийн хэрэгт холбогдсон ажил, албан үүргээ гүйцэтгэж байгаа этгээдүүдийн албан уүргээ биелүүлэхийг нь түр түдгэлзүүлж, хэргийг шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалт нь Монгол Улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд тусгагдсан боловч хуулийн энэ заалтыг практикт нэг утга санаагаар ойлгож, хэрэгжүүлэх явдал дутмаг байгаа нь эрх зүйн зохицуулалтынхаа хувьд төдий л боловсронгуй биш байгаатай холбоотой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч