Эмнэлэгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс 1992 оноос шинэ Үндсэн хуулиа батлан мөрдсөн нь манайд өрнөсөн ардчилал шинчлэлийг улам гүнзгийрүүлж улсын бүрэн эрхт байдал, хүний эрх, эрх чөлөөг баталгаатай болгож, төрийн байгууламжийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, эдийн засгийг зах зээлийн харилцаанд шилжүүлэх, эрх зүйн шинэтгэлийг хийх нөхцлийг бүрдүүлсэн. Гэвч сайн зүйл дангаар оршдоггүй учраас нийгмийн энэ үзэгдэлийг дагаад сөрөг үр дагаварууд гарч ирсээр байна. Эдгээр сөрөг

Контентын хэсгээс