Цагдан хорих байранд хоригдогсдын эрх зүйн байдал

Бүтээлийн тайлбар

Бид нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлтөөс хамаарч нийгмийн бүхий л салбар дахь асуудлуудыг шинэ арга замаар зохицуулах шаардпагатай болсон тул Цагдан хорих ял эдлүүлэх байгууллагын үйл ажиллагааг шинэ нөхцөл байдалд уялдуулан, цаашид боловсронгуй болгох хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн энэхүү сэдвийг сонгон авсан.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч