Цагдаагийн алба хаагчдаас үйлдэж буй зарим төрлийн гэмт хэрэг түүний шалтгаан, нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Цагдаагийн алба хаагчдаас үйлдэж буй гэмт хэрэг, тэр дундаа хэв журмын офицер, цагдаа нарын ажил үүргээ гүйцэтгэж яваад үйлдэж байгаа гэмт хэрэг түүний шалтгаан, нөхцлийг судалж тогтоосноор түүнээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлын бодлого, чиглэлийг зөв тодорхойлж, цаашид шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр явуулах аргачилалыг боловсруулж, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох асуудлыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс