Хөдөө орон нутагт мал хулгайлах гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хөдөө орон нутагт мал хулгайлах гэмт хэрэг одоогоор бүртгэгдэж байгаа боловч үүнийг уг гэмт хэргийн "нуугдмал" шинж чанар, нөгөөтэйгүүр, энэ гэмт явдалтай тэмцэх нэгдсэн аргачилал байхгүй байгаагаар тайлбарлаж болох талтай. Иймд хөдөө орон нутагт мал хулгайлах гэмт хэрэг хэргийн шалтгаан нөхцөлийг судлах, илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх арга зүйг боловсруулах зайлашгүй шаардлагыг чухалчилж энэхүү сэдвийг бэлдлээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч