Хорихоос суллагдсан хүнд цагдаагийн байгууллагаас тавих захиргааны хяналтын онол практикийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Цагдаагийн байгууллагын тухай болон Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг шинээр баталж, ял шийтгэгдээд суллагдсан хүмүүст тавьдаг захиргааны хяналтыг хуулиар зохицуулдаг болсон. Цагдаагийн байгууллагаас хорих ял шийтгэгдсэн хүмүүст тавьдаг захиргааны хяналт нь тэднийг дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьчилан сэргийлэх, нийгэм, хамт олны дотор нийгэмшүүлэх ихээхэн ач холбогдолтой ажил учир түүний эрх зүйн зохицуулалт, практик үйл ажиллагааны өгөөж, алдаа, оноог судласан болно.

Контентын хэсгээс