Төрийн үйлчилгээний нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлагыг дээшлүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Төр үүссэн цагаас төрийн албаны үндсэн үүрэг гэж аль ч улс оронд оршин тогтносоор ирсэн боловч түүний чиг үүрэг, зорилт, чадавхи болон гуйцэтгэлийн мөн чанар нь тухайн төр, засгийн газрын үүрэг хариуцлага, зорилго, удирдлага, зохион байгуулалт зэргээс нь шалтгаалан харилцан адилгүй байсан байна. Төрийн байгууллагын өөрчлөлт шинэчлэл нь төрийн болон төрийн байгууллагын сул тал, дутагдал доголдлыг засаж залруулахдаа өөрчлөгдөн буй өнөөгийн орчин нөхцөлд илүү үр нөлөөтэй ажиллах чадвартай болгоход чиглэгдэж, иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээний чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх зорилготой билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч