Сэжигтнийг баривчлах албадлагын арга хэмжээ, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Аливаа хүний халдашгүй байдлыг хангах, эрхийг нь зөрчихгүй байх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх асуудал нь эрх зүйн харилцаанд юу юунаас илүү чухал зүйл билээ. Гэтэл Монгол Улс дахь эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны практикт сэжигтнийг баривчлах албадлагын арга хэмжээг хэрэглэхдээ хүний эрхийг зөрчихгүй байх, хуулийн баривчлах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хэм хэмжээг ягштал баримтлах асуудал зөрчилтэй, зарим талаар хуулийн хэм хэмжээг хэрэглэхэд бэрхшээлтэй байгааг судлаачийн хувьд ажигласан бөгөед энэ нь судалгааны ажлын үндэслэл болсон юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч