Өв залгамжлал, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хүмүүс янз бүрийн арга замаар хувийн өмчтэй болж хөрөнгөжиж байгаагийн зэрэгцээ өвийн эрхийн харилцаанд эрх зүйн байдлын хувьд харилцан адилгүй этгээдүүд оролцожулмаар өв хөрөнгөө булаацалдаж маргалдах, өв залгамжлахтай холбоотой хэрэг маргааныг харилцан адилгүй шийдвэрлэх, холбогдох хуулийн зохицуулалттэр бүр хэрэгжихгүй байх явдал ажиглагдаж байна. Иймд өв залгамжлахтай холбоотой үүссэн харилцааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох шаардлагатай гэж үзсэн учир энэхүү “Өв залгамжлал, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал” судвийг сонгон авсан.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч