Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Өнөөгийн бий болсон нөхцөл байдал, ирээдүйн хэтийн төлөвийг харгалзсан газрын эрх зүйн орчинг шинэчлэн бүрдүүлэх, улмаар ард иргэд газар өмчилснөөр тухайн газрыг эдийн засгийн харилцаанд оролцуулах үйл ажиллагааг "Газрын шинэтгэл" гэж нэрлэж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн баялаг болсон газар ард иргэддээ иж бүрэн үйлчилж, газрынхаа экологи эдийн засгийн нөхцлийг дээд зэргээр сайжруулах хүрээнд газрын шинэтгэл хийнэ гэсэн ойлголт юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч