Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрэм захиргааны баримт бичиг болох нь

Бүтээлийн тайлбар

Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсэгт: "Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж, тэдгээртэй нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дүрэм, журмыг сахин хангуулж, биелэлтэд нь хяналт тавина", мөн зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт: "Цагдаагийн байгууллага Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр ашиглаж байгаа авто тээврийн болон замын хөдөлгөөнд оролцдог өөрөө явагч хэрэгслийн тоо бүртгэлийг хөтөлж, тэдгээрийн жолоодох эрхийн үнэмлэх олгоно" хэмээн цагдаагийн байгууллагын үүргийг тус хуулиар тодорхойлж өгсөн юм.

Контентын хэсгээс