Монгол улс дахь аутсорсингийн бизнесийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох нь

Бүтээлийн тайлбар

Өндөр хөпжилтэй улс орнуудын аутсорсингийн бизнесийн хөгжлийн хандлагыг судлан тодорхойлж, ойрын ирээдүйд Монголд энэ чиглэлийн бизнесийг эрчимтэй хөгжүүлэх боломжийг тодорхойлох асуудлыг судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч