Захиргааны журам зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, түүний үр нөлөөг дээшлүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Улс орон нутгийн, салбарын хэмжээнд захиргааны хариуцлага хүлээлгэж байгаа байдал хангалтгүй, захиргааны зөрчлийн нэгдсэн тоо бүртгэл байхгүй, нөгөө талаас захиргааны албадлага хэрэглэхтэй холбоотой хүний эрх, эрх чөлөө, эд хөрөнгийн халдашгүй байдал ихээр хөндөгдөх боловч түүнд судалгаа, дүн шинжилгээ хийдэггүй, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө төр хариуцах эрх зүйн механизм учир дутагдалтай зэрэг сөрөг хүчин зүйлийг анхаарч захиргааны хариуцлагын үр нөлөөг дээшлүүлэх шаардлага нь энэхүү судалгааны ажлын хийх үндэслэл болсон юм.

Контентын хэсгээс