Гэр бүл цуцлалт, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох шүүхийн практик ажиллагаа, түүнд хийсэн дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Гэр бүл гэдэг нь нийгэм дэх олон нийтлэгүүдийн анхны бөгөөд чухал хэлбэр нь юм. "гэрлэлт" гэж хуулиар тогтоосон насанд хүрсэн эрэгтэй, эмэгтэй хоёр, сайн дурын, чөлөөтэй, тэгш эрхийн үндсэн дээр гэр бүл болох зорилгоор хуульд заасны дагуу төрийн эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэхийг ойлгоно гэж Монгол улсын гэр бүлийн тухай хуулийн 3.1.1-д заасан байдаг. Гэрлэлтийн үр дүнд буй болсон эд хөрөнгийн бус амины болон эд хөрөнгийн эрх, үүргээр холбогдсон хамтын амьдрал бүхий гэр бүлийн гишүүдийг хэлнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч