Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхлэж авах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхлэж авах гэмт хэрэг бол энэ зорилгод туйлын харш гэмт үйлдэл бөгөөд хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, үндэсний эв нэгдэл гэсэн ухагдахууныг тохиолдолоор нэг заалтад оруулаагүй нь тодорхой бөгөөд энэ гурван зүйл харилцан хамааралтай, цогц ойлголт болох нь Үндсэн хуулийн дээрх заалтаас харагдаж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч