Арбитрын шүүхээр маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Арбитрын шүүх нь иргэний эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус харилцаанаас үүссэн маргааныг хянан шийдвэрлэдэг. Арбитр хэмээх нэр томъёо Монголчуудын чихэнд сонсогдсоноор олон жилийн нүүр үзээгүй ч өнөөгийн нийгэмд тодорхой байр суурийг эзэлж улам их хөгжин дэвших хандлагатай байгааг эрдэмтэн судлаач бүр өөрийн бүтээлдээ туурвих болсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч