1990-н оноос хойшхи Монгол улсын инфляцийн түвшин, үүссэн шалтгаан, буулгах арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын инфляцид нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг судлаж тэдгээрийн нөлөөлөл тус бүрийг тайлбарлахыг оролдсоноор инфляцийг тодорхой хэмжээнд барих, мөн бууруулах боломжтойг харуулан судлан тогтоох, мөн ирээдийн инфляцийг тодорхой хэмжээнд таамаглах зэрэг асуудлыг судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч