Хээл хахууль өгөх, авах, зуучлах гэмт хэргийн эрх зүйн үндсэн шинж, тэмцэх арга хэлбэр, түүнийг боловсронгуй болгох

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад үйлчилж буй Эрүүгийн хууль, Төрийн албаны хууль, Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлийн хүрээнд зарим судалгаа явуулж, эрх зүйн үр дүнд бодитой үнэлэлт өгөх, түүнчлэн дээрхи гэмт хэрэг гарах шалтгаан, нөхцөлийг судалж, түүнийг илрүүлэх, таслан зогсоох, тэмцлийн оновчтой арга замыг сонгох нь өнөөгийн хойшлуулашгүй зорилт болж, энэхүү сэдвийг судлах шаардлага болсон юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч