Хэрэг бүртгэл, мөрдөн байцаалтын ажиллагааг түдгэлзүүлэх онол практикийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Үндсэн хуульд нийцүүлэн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох ажлыг төр, засгын зүгээс онцгой анхаарч сүүлийн арав гаран жилийн хугацаанд тодорхой үе шаттайгаар төлөвлөн хэрэгжүүлсээр ирсэн юм. Хууль тогтоомжийг багцлан шинэчлэсний дараа тэдгээрийг хэрэгжүүлэх шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын зохион байгуулалт болон үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг төгөлдөржүүлэх зорилгоор шүүх, прокурор, өмгөөлөллийн тухай хуулийг шинэчлэн баталсан юм.

Контентын хэсгээс