Хэргийн газрын үзлэг, цаашид боловсронгуй болгох

Бүтээлийн тайлбар

Хэрэг, учрлын газрын үзлэг, мөрдөн байцаагч, шинжээч хэргийн үзлэгийн бүрэлдэхүүний мэргэжлийн онцлогийг бүрэн гарган тодорхойлж, энэ ажлын өнөөгийн байдалд шинжилгээ хийж, тулгамдсан асуудлыг тодорхойлон гаргаж, шийдвэрлэх зорилт тавьж энэхүү сэдвийг сонгосон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч