Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний эрх зүйн зохицуулалтанд тулгамдаж буй зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсад хүний эрх, эрх чөлөөг дээдэлсэн хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм хөгжсөнөөр хүн бүр үг хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх болсон билээ. Энэхүү эрх чөлөөний хууль зүйн баталгаа нь 1998 онд батлагдсан Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хууль юм.

Контентын хэсгээс