Хөрөнгө оруулалт, түүний эрх зүйн орчин

Бүтээлийн тайлбар

Манай улсын хувьд хөрөнгө оруулалтыг татан төвлөрүүлэх онол практикийн ажил төдийлөн хөгжөөгүйн улмаас бусад оронд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг алдах үндэс нь болж харин дотоодын хөрөнгө оруулагчдад боломжит үр өгөөжит орчин бүрдүүлээгүйн улмаас хөрөнгийн эргэлтийг удаашруулдаг сөрөг үр дагаврыг гаргасаар 10 гаруй жил болж байна. Иймд хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалтыг онол практикийн үндэслэлтэйгээр боловсронгуй болгох арга замыг эрэлхийлэхийг зорьж сонгосон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч