Хараа хяналтгүй хүүхдийн эрхийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Хараа хяналтгүй хүүхдийн нөхцөл байдал, хараа хяналтаас гадуур байх шалтгаан нөхцлийг тодорхойлох, төр, олон нийтийн байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа урьдчилан сэргийлэх ажил, түүний үр дүн, чанарыг судлан цаашид хараа хяналтгүй хүүхдийн эрхийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсонгуй болгох, хүүхэд эцэг эх, гэр бүлийн хараа хяналтаас гадуур байх бүхий л нөхцлөөс урьдчилан сэргийлэх арга замыг тодорхойлохыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч