Хар тамхи, мансууруулах бодисыг хууль бусаар Монгол Улсын хил нэвтрүүлэх гэмт хэргийн криминологийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс хилийн халдашгүй дархан байдал, хүн амын сэтгэхүйн тоггвортой байдал, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэг мансууруулах сэтгэцэд нөлөөлөх бодисыг хэрэглэх нь даяаршиж буй өнөө үед төрөөс энэ асуудлыг хэрхэн зохицуулах нөгөө талаар хууль бусаар улсын хилээр хар тамхи мансууруулах бодис .сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл хил нэвтрүүлэх гэмт хэрэг үйлдэж буй этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага хангаж байгаа эсэх .улмаар эрүүгийн хуульд хүлээлгэх хариуцлага хил хяналтын байгууллагын ажилтнуудад учирч буй бэрхшээл зэрэг асуудлыг хэрхэн оновчтой шийдвэрлэх арга замыг судлахын тулд энэ сэдвийг сонгосон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч