Хангайн бүс нутагт эко аялал жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Аялал жуулчлалын байгууллага нь байгаль орчныг хамгаалах талаар хууль тогтоомжийг аялагчдад болон орон нутгийн иргэдэд сурталчлах, хэрэгжүүлэх, хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох, хяналт тавих болон энэ чиглэлээр төрийн, төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажилласнаар байгапьд ээлтэй аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үйлст ихээхэн хувь нэмэр оруулах болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч