Байгалийн зарим нөөц баялгийг ашигласны төлбөрийн эрх зүйн зохицуулалт, түүний зарим асуудлыг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Байгалийн нөөц баялагийг зөв зохистой ашиглах үйл ажиллагааг дан ганц захиргааны арга хэрэгсэлээр зохицуулах боломжгүй бөгөөд эдийн засгийн арга хэлбэрийг өргөнөөр ашиглаж байж тавьсан зорилт хүссэн үр дүндээ хүрдэг онцлогтой. Эдийн засгийн арга хэрэгсэл хэмээх ойлголтыг “механизм” гэж томъёолдог бөгөөд тэр нь бас эрх зүйн үндэстэй байдаг. Тэрхүү эрх зүйн үндэслэлийн хамгийн нийтлэг бөгөөд түгээмэл шинж чанарыг байгаль орчны хууль тогтоомжид төлөвлөлт “санхүүжилгт” “эдийн засгийн хөшүүрэг” “төлбөр хураамж" гэх мэт томъёоллуудаар тусган баталгажуулсан байдаг.

Контентын хэсгээс