Хорих ял эдлүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаа нь гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутай нь шүүхээр тогтоогдсон этгээдийг шүүхийн шийтгэх тогтоолд заасан хугацаа, төрөл дэглэм, нөхцөл журмын хүрээнд ял эдлүүлж буй төрийн албадлагын онцгой арга хэмжээ бөгөөд өнөөдрийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжоор энэхүү ажиллагаа нь ялтанд үзүүлэх цээрлүүлэх, хүмүүжүүлэх болон ард иргэдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэрэгсэл, Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан иргэний зарим эрхийг хязгаарлан, хуулиар тогтоосон хязгаарлагдмал эрх, үүргийн нэгдлийг бий болгож, тодорхой дэглэм, түүний биелэлтийг хангаж буй арга хэрэгслийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ гэж үзэж болох юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч