Хорих ял эдлүүлэх дэглэмийн харьцуулсан судалгаа, түүнийг боловсронгуй болгох

Бүтээлийн тайлбар

Хорих ял нь 2002 онд батлагдсан Монгол Улсын Эрүүгийн Хуульд заагдсан ялын төрлөөс хамгийн хүнд төрөл бөгөөд уг ял нь шүүхийн практикт өргөн хэрэглэгдэж байна. Ийнхүү гэмт хэрэг үйлдсэн ихэнх хүмүүст хорих ял оноож байгаатай холбогдуулан түүнд хамаарах дэглэмийн асуудлыг тусгайлан авч үзэх нь зайлшгүй чухал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч