Төрийн албаны хүний нөөцийн төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох зарим асуудлууд

Бүтээлийн тайлбар

Өнөөдөр төрийн албаны боловсон хүчний бодлого алдагдсан өөрөөр хэлбэл төрийн хар хайрцагны бодлого байхгүй байгаа нь сэтгэл зовоосон асуудал хэвээр байна. Монгол улсад төрийн албаны шинэтгэлийн анхан, дунд, урт хугацааны бодлого, стратегийг хэрэгжүүлэхийн хүний нөөцийн менежментийг боловсронгуй болгох шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч