Өршөөл буюу уучлал үзүүлж ял эдлэхээс чөлөөлөх эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын Эрүүгийн хууль нь Монгол улсын тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй байдал. хүний эрх, эрх чөлөө, нийтийн болон хувийн өмч, үндэсний баялаг, байгаль орчин, эрх зүйн журам, энх тайван, хүн төрөлхтний аюулгүй байдлыг гэмт халдлагаас хамгаалах зорилгын үүднээс хүн, төр, нийгэмд аюултай ямар нэгэн үйлдэл, эс үйлдэхүйг гэмт хэрэгт тооцох, түүнийг үйлдсэн гэм буруутай нь шүүхээр тогтоогдсон этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын төрөл хэмжээг тогтоодог бөгөөд хууль дээдлэх, шудрага энэрэнгүй ёс, хүн бүр хуулийн өмнө эрх тэгш байх, эрүүгийн хариуцлага гарцаагүй байх, эрүүгийн хариуцлага, ялыг гэмт хэрэг үйлдсэн.этгээдэд зөвхөн өөрт нь хүлээлгэх зарчимд үндэслэнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч