Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг практикт нэвтрүүлэх боломж

Бүтээлийн тайлбар

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг нь томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд харьцангуй жижиг асуудал боловч жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд маш том асуудал бөгөөд хууль зөрчсөн гэх үзүүлэлт болж байгаа юм. Учир нь "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд аж ахуйн нэгж, байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодпогын баримт бичгийг боловсруулж батлуулах үүрэгтэй.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч