Их дээд сургуулийн маркетингийн орчны шинжилгээг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Улс орны хөгжилд боловсролын хүчин зүйл шийдвэрлэх үүрэгтэй болоод байгаа нөхцөлд боловсролын хөгжлийн зүй тогтлыг тодорхойлж түүнд үндэслэн оновчтой бодлого, стратегийн чиглэл хэрэгтэй болоод байна. Үүнийг цоо шинээр бүтээхгүй, харин хуримтлуулсан мэдлэг туршлагадаа тулгуурлах нь зүйтэй юм. Онолын болоод үзэл баримтлалын шинжтэй уг асуудлыг хөндөхдөө боловсролын түүхэн хөгжлийн зүй тогтлын үндсийг зайлшгүй харгалзана. Шинэ зууны дэлхийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлагыг мэдэрч, монгол улсын дотооддоо хүлээгдэж байгаа өөрчлөлт, шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд хамгийн чухал луужин нь боловсролын салбар дахь маркетингийн судалгаа юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч