Бусдын эд хөрөнгийг санаатайгаар устгах, гэмтээх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, онцлог

Бүтээлийн тайлбар

Бусдын эд хөрөнгийг санаатайгаар устгах, гэмтээх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинжийг эрх зүйн уламжлал судлал, тухайн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинжүүдэд судалгаа дүгнэлт хийх, гадаад орнуудын эрүүгийн хууль тогтоомжид заагдсан энэ төрлийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг судлах, Монгол Улсын эрүүгийн хуульд заагдсан ижил төстэй гэмт хэргийг судлан гаргахыг зорьсон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч