Гэмт хэргийг хамтран оролцогчдын туслалцаатайгаар илрүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс Үндсэн хуулиа 1992 онд баталж, иргэний, ардчилсан хүмүүнлэг нийгэм цогцлуулан байгуулах зорилтыг тунхагласнаас хойш эдүгээ хүртэл нийгэмд шинэчлэл өрнөж, тэр дундаа нийгмийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалт бүхэлдээ өөрчлөгдөж байна. Иймээс Монгол улсын Үндсэн хуулийн дагуу хууль тогтоомжийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлж ирсэн үйл явцыг онолын болон практик талаас нь задлан шинжилж, хууль тогтоомжийн цаашдын зорилтыг тодорхойлон хэрэгжүүлэх аргын талаар нийгмийн бүхий л хүрээг хамарсан бөгөөд энэхүү шинэчлэлийн дагуу Монгол улсын эрүүгийн хууль бүрэн хэмжээгээр өөрчлөгдөх боллоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч