Газрын хэвлийг ашиглах, хамгаалах журам зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн криминологийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Газрын хэвлийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах ашигт малтмалын орд газар, эрчим хүчний нөөцийг ашиглах, газар доор барилга байгууламж барих, бохир ус зайлуулах, үйлдвэрийн хаягдал, нефт хий бусад бүтээгдэхүүнийг хадгалах, цацраг идэвхит хортой бодисыг булах, дулааны нөөцийг хэрэглэх, шугам сүлжээ байгуулах зэрэг төрөл бүрийн зориулалтаар ашигласны улмаас сөрөг үр дагавар бий болж экологийн тэнцвэрт байдал алдагдаж, гол горхи ширгэж, тухайн нутаг дэвсгэрт байгаа хүн, мал, амьтан өвчин эмгэгт нэрвэгдэх аюулд хүрээд байгаагийн улмаас уг сэдвийг судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч