Газрын төлбөр, түүний эрх зүйн харилцааны зохицуулалтын үндсэн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Газрын үнэ төлбөргүй ашиглаж байх үед түүнтэй зохисгүй харьцах аж ахуйч бус хандах, эвдлэх бохирдуулах явдал нилээд гарч байсан. Иймээс УИХ.иргэн.аж ахуйн нэгж байгуулага төрийн өмчийн газрыг эзэмшиж.ашигласны төлөө төлбөр ногдуулах уг төлбөрийг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахын тулд Газрын төлбөрийн хуулийг 1997 оны4-р сарын 24-ны өдөр баталсан.Иймээс газрыг үнэ төлбөртэй ашиглах болсноор газарт үрэлгэн өөриймсөг биш хандах явдал гарахгүй болох ач холбогдолтой юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч