Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын Төрийн аудитын үйл ажиллагаа болон төрийн аудитын үйл ажиллагаа болон төрийн аудитын хуулийн зарим зүйл заалт асуудлуудыг илүү дэлгэрүүлэн судлаж боловсронгуй болгох шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байгаа учир энэхүү сэдвийг сонгож авсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч