Таслан сэргийлэх арга хэмжээг шинээр авч үзэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Хүний халдашгүй эрхийг хамгаалах асуудал нь нэг талаас хүний эрх, эрх чөлөөг хязгаарлах, цагдан хорих, баривчлах, хорих ял оногдуулах онцгой эрх бүхий төрийн байгууллага, албан тушаалтнууд, нөгөө талаас гэмт хэрэгт сэжиглэгдэн, улмаар цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан, эрх нь хязгаарлагдсан иргэн хоёрын хооронд үүссэн Эрүүгийн байцаан шийтгэх харилцаанд шууд хамааралтай юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч