Насанд хүрээгүй этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Насанд хүрээгүй хүүхдийн талаар байцаан шийтгэх шийтгэх ажиллагаа явуулах наад захын жишиг зэргийг дурьдахад хангалттай. Иймд олон улсын жишигт нийцсэн хэм хэмжээг тогтоох, Насанд хүрээгүй этгээдийн үйлдсэн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх эрх зүйн зохйцуулалтыг боловсронгүй болгох нь тулгамдсан асуудлын нэг болж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч