Насанд хүрээгүй этгээдэд хорих ял оногдуулах, түүнийг эдлүүлэх ажиллагааны онцлог

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад хорих ял эдлүүлэх үйл ажиллагааны уламжлал, өнөөгийн байдал, ирээдүйн чиг хандлагыг түүхэн хэлхээ холбоонд нь эрэмбээ дараатайгаар авч үзэх, хүний эрх, эрх чөлөөний тухай асуудал түүнмий хэрэгжилт нь хорих ял эдлүүлэх үйл ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход ямар ямар асуудлыг хэрхэн авч үзэхийг улмаар дипломийн сэдвийг сонгох авах үндэслэл болгож энэ талаар өөрийн судалгаанд тулгуурлан санал дүгнэлтээ гаргахийг эрмэлзсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч