Насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчийн эрх зүйн байдлын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Насанд хүрээгүй гэрч, хохирогч хүүхдийн эрх зүйн байдал, эрх, хууль ёсыг хангах, зөрчигдсөн эрхийг нөхөн сэргээх асуудлыг боловсронгуй болгоход оршино. Тавигдах зорилго нь тухай судалгааны зарим зорилтуудаар улам нарийвчлагдаж, түүнийг шийдвэрлэх нь тухайн ажлын агуулгыг бүрдүүлнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч