Банкны зээлийн эрсдэлд нөлөөлж буй хүчин зүйлс, түүнийг бууруулах зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Банкны зээл нь харьцангуй эрэлт ихтэй, богино хугацаанд өгөөжөө өгдөг боловч үүсэх эрсдэл их байдаг учир эрсдэлийн учир шалтгааныг олж бууруулах арга замыг тодорхойлох нь энэ төрлийн зээлийн бүтээгдэхүүн банкинд үр ашгийг зайлшгүй өгнө гэж үзэн энэхүү сэдвийг сонгон судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч