Хүүхдийн эрхийн хамгаалалтын тулгамдсан зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улс ардчилсан шинэ тогтолцоонд шилжин орсны баталгаа нь анхны ардчилсан Үндсэн хуультай болсон явдал юм.. Үүний зэрэгцээ Үндсэн хуулийг тайлбарлах, нийгмийн бүхий л давхрага олон нийтэд сурталчлах, ойлгуулан ухааруулах ажлыг боломжтой бүх хэлбэрээр зохион байгуулж, төр олон нийтийн байгууллага, эрдэмтэд мэргэжлийн хүмүүс ихээхэн ажлыг хийж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч