Гэмт хэрэгт хамаарагсдын эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын Үндсэн хуулиар манай улсад "хууль ёсоор оршин байгаа хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө тэгш эрхтэй” байдаг. Тэр ч байтугай хууль бусаар оршин сууж байгатай нь холбоогүй л бол өөр ямарч тохиолдолд тухайн хүн хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байна. Энэ утгаараа хүний эрхийн тухай яриа нь хий хоосон шинжтэй бус гэм буруутай этгээдийн зөвхөн өөрийн үйлдсэн гэмт үйлдэл, эс үйлдэхүйд л зохих хариуцлагыг хүлээлгэх ёстой юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч