Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны I улирал

Бүтээлийн тайлбар

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 1 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж орлого 976.8 мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 41.2 (4.4%) мянган төгрөгөөр өслөө. Өрхийн сарын дундаж орлогыг бүтцээр нь авч үзвэл, мөнгөн орлогын эзлэх хувь 2017 оны 1 дүгээр улиралд өмнөх оны мөн үеэс 0.7 пунктээр нэмэгдэж, бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүний эзлэх хувь 0.6 пункт, хувийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүний эзлэх хувь 0.1 пунктээр буурсан байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч