Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга

Бүтээлийн тайлбар

Тээврийн салбар нь өргөн уудам нутагтай, хүн ам харьцангуй сийрэг суурьшилтай манай улсын хувьд эдийн засагт чухал ач холбогдолтой салбарын нэг юм. Тээврийн статистикийн жилийн тайланд улс орны тээврийн систем, салбарын хөрөнгө оруулалт, ажиллах үч мөн түүнчлэн эдийн засагт оруулж буй хувь нэмрийг тайлбарлах болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч