Монгол Улсын аз жаргалын индекс

Бүтээлийн тайлбар

Аз жаргалын индекс (АЖИ) нь ямар асуудал чухал болохыг хэмжинэ. Энэ хэмжигдэхүүн нь улс үндэстнүүд өөрийн орны ард иргэдийг сайн сайхан амьдрахад хэрхэн тусалж сайн зүйл хийж байгааг харуулна. Үүний зэрэгцээ бусад хүмүүс ч ирээдүйд ижил зүйлийг хийж чадахыг баталж байна. Өөрөөр хэлбэл, бүх хүмүүсийг тогтвортой, сайн сайхан байлгахын төлөө чиглэгдсэн.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч