Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2017 I-VI

Бүтээлийн тайлбар

ДНБ, 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр 2017 оны эхний хагас жилд 7564.1 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 380.9 (5.3%) тэрбум төгрөгөөр өслөө. Уг өсөлтөд үйлчилгээний салбарын нэмэгдэл өртөг 234.5 (7.9%) тэрбум төгрөг, бүтээгдэхүүний цэвэр татвар 160.6 (21.7%) тэрбум төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлөв.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч