Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, практикийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааг боловсронгуй болгох, гадаадын зарим улсуудад хэрэгжүүлж буй дэвшилтэт энэ эрх зүйн зохицуулалтыг Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулиндаа тусгаж олон улсын жишигт нийцүүлэх талаар өөрийн саналаа дэвшүүлэн тавих, цаашид ч эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын бие даасан судалгаа нэн шаардпагтай байна гэж үзэн энэхүү сэдвийг сонгон судлах оролдлого хийсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч