Экг-5а шууд утгуурт экскаваторын үлдэгдэл нөөцийг тодорхойлох

Бүтээлийн тайлбар

Уурхайн процессын үйл ажиллагаа эдийн засгийн үр ашигтай байдлыг хангахын тулд процессуудын үйл ажиллагааны хоорондын уялдаа холбоог сайтар анхаарч эд ангиудын эвдрэл гэмтэл тэдгээрийн үлдэгдэл нөөцийг зөв тодорхойлон засвар, техникийн үйлчилгээг зөв оновчтойгоор явуулах нь зайлшгүй чухал асуудлын нэг юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч